Management Team

Dr. Prakash K. Paudel
Dr. Prakash K. Paudel
Executive Director | Senior Scientist
Dr. Basant Giri
Dr. Basant Giri
Director of International Relations | Senior Scientist
Dr. Susma Giri
Dr. Susma Giri
Scientist/Director of Research

Dr. Bigyan Sharma
Dr. Bigyan Sharma